یوحنا١٢ : ١٥-١٢

“فردای آن روز چون گروه بسیاری که برای عید آمده بودند شنیدند که عیسی به اورشلیم میآید، شاخه های نخل را گرفته به استقبال اوبیرون آمدند و ندا میکردند هوشیعانا مبارک بادپادشاه اسرائیل که به اسم خداوند میآید. وعیسی کره الاغی یافته، بر آن سوار شد چنانکه مکتوب است که «ای دختر صهیون مترس، اینک پادشاه تو سوار بر کره الاغی میآید.»”