#تعالیم

مهمتر از "چگونه " بدنیا آمدن مسیح " چــرا " به دنیا آمدن اوست .جلیل سپهر .

.