رساله های قرنتیان:

قسمت اول

در این رساله کلمه انجیل 22 بار تکرار شده و این نشان دهنده مهم بودن اعلان خبر خوش توسط پولس رسول در این رساله ست که کلید فهم آن در انتهای دوم قرنتیان مشهود است. فیض خداوند در زمانی برای ما حس میشود که وضعیت ناهنجار و بحرانی را درک کنیم که پولس به خوبی خود محوری و خود گرایی ایمانداران قرنتس را به قلم میکشد و در نهایت راه نجات را با فیض و محبت و مشارکت خداوند بیان میکند.

دوم قرنتیان 13: 14

"فیض خداوندْ عیسی مسیح، محبت خدا و رفاقتِ روح‌القدس با همۀ شما باد."

در واقع این دعای پولس برای ایمانداران در شهر قرنتس است و همینطور ترتیب بنام آوردن خداوند بخاطر مراحل تثلیث در رشد ایمانی ماست که ابتدا انسان با فیض عیسی مسیح برکت میگیرد و سپس محبت پدر شامل حال او میشود و در آخر مشارکت روح القدس همراه ایماندار در زندگی اش است.

1- فیض عیسی مسیح چیست؟

دوم قرنتیان 8: 9

"زیرا از فیض خداوند ما عیسی مسیح آگاهید که هرچند دولتمند بود، به‌خاطر شما فقیر شد تا شما در نتیجۀ فقر او دولتمند شوید."

فیضی که خدا به ما میدهد هدیه است درحالی ما لایق آن نیستیم و این فیض خدا داوطلبانه ست و فقرش نیز داوطلبانه ست بخاطر اینکه ما را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا ما نجات یابیم.

بخاطر ما فقیر شد یعنی چه؟

جواب : فیلیپیان 2 : 5

"پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود که چون در صورت خدا بود، باخدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود راخالی کرده، صورت غلام را پذیرفت و درشباهت مردمان شد؛ و چون در شکل انسان یافت شد، خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. از این جهت خدا نیز او را بغایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نامها است، بدو بخشید. تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود، و هر زبانی اقرار کندکه عیسی مسیح، خداوند است برای تمجیدخدای پدر."

ادامه دارد....