برای چه مواردی ما نیاز داریم که خداوند به ما روح حکمت و کشف را عطا کند؟

برای شناخت عمیقتر و غنی‌تر خداوند (آیه ۱۷)

متی ۱۷: ۱۷

اول‌قرنتیان ۲: ۹و ۱۰ ۱۲: ۳

برای اینکه روح‌القدس امید دعوت باشکوه آینده کلیسا را برای مومنین روشن سازد (آیه ۱۸)

رومیان ۱۵: ۱۳

اول‌قرنتیان ۱۵: ۱۹

فیلیپیان ۳: ۲۰

برای اینکه روح القدس میراث غنی و پرجلالی که برای ایمانداران تدارک دیده است، مکشوف سازد (آیه ۱۸)

افسسیان ۱: ۱۳و۱۴

رومیان ۸: ۱۵و۱۶

برای اینکه روح‌القدس کلیسا را در قدرت بی‌نهایت عظیم خدا که نسبت به ایمانداران دارد آگاه سازد (آیه ١٩)